ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1985
Διεύθυνση: Δραγατσανίου 6, Aθήνα,
Τ.Κ.:
105 59

Τηλ.:
2160016990
Web Site: www.mirtec.gr
e-mail: marketing@mirtec.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ AE
Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι το ελληνικό πολυκλαδικό, πολύτεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης.
Η εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με 25ετή εμπειρία στον χώρο των υλικών: ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ - ΕΚΕΠΥ ΑΕ - ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ, ενώ στην
ΕΒΕΤΑΜ προσαρτώνται επίσης και οι δραστηριότητες πιστο- ποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποί- ησης (ΕΛΟΤ ΑΕ).
Η
ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μόνος Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με ιδιόκτητα εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων.
Η
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ως εγκεκριμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνι- κών Αξιολογήσεων (ΕΟΤΑ), έχει την αρμοδιότητα έκδοσης Ευρωπαϊκών Τε- χνικών Αξιολογήσεων για ένα μεγάλο αριθμό δομικών προϊόντων.
Στον ΚΑΝ (ΕΕ) 305/2011 «Δομικά Προϊόντα», θεσπίζεται η διαδικασία σύντα- ξης και εκπόνησης της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ).
Η ΕΤΑ είναι ένα εθελοντικό σύστημα που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς των κατασκευών για τους οποίους δεν έχει εκπονηθεί εναρμονισμένο ευ- ρωπαϊκό πρότυπο.
Η
ΕΒΕΤΑΜ είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν τόσο φορείς και εταιρείες του δημόσιου τομέα όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.