ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

1.Κινητήρες - Γεννήτριες
Generators - Motors

•Inverters / Inverters
•Εκκινητές / Starters
•Εξαρτήματα κινητήρων / γεννητριών
Generator / Motor accessories
•Ηλεκτρογεννήτριες / Electric generators
•Ηλεκτρομειωτήρες / Electric reduction gear
•Πίνακες κίνησης / Power supply panels
•Πλανητικοί μειωτήρες
Planetary reduction gear
•Ρυθμιστές στροφών / Speed drives
•Σερβοκινητήρες / Servomotors
•Υδρογεννήτριες / Hydro generators

2. Μετασχηματιστές / Transformers
•Μετασχηματιστές διανομής
Distribution transformers
•Μετασχηματιστές ειδικοί
Special transformers
•Μετασχηματιστές ηλεκτρονικοί
Electronic transformers
•Μετασχηματιστές ρεύματος Υ.Τ.
H.V. current transformers
•Μετασχηματιστές ρεύματος Χ.Τ. & Μ.Τ.
Low/Medium voltage current transformers
•Μετασχηματιστών ελάσματα
Transformer cores

3.Υποσταθμοί ενέργειας - Υποσταθμοί ενέργειας κινητοί / Power distribution stations - Mobile substations

4.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Renewable energy sources
•Ανεμογεννήτριες / Wind generators
•Ηλιακές αντλίες / Solar pumps
•Hλιογεννήτριες Φ\/Β / Solar generators
•Φωτοβολταϊκά συστήματα
Photovoltaic systems

5. Συστήματα & διατάξεις τροφοδοσίας
Power supply devices & systems
•Ανορθωτές / Rectifiers
•Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
Power generating sets
•Μεταλλάκτες / Converters
•Μετατροπείς τάσης / Voltage converters
•Μετατροπείς συχνότητας
Frequency converters
•Ρυθμιστές τάσης / Voltage regulators
•Σταθεροποιητές τάσης / Voltage stabilizers
•Στρεφόμενα συστήματα No-Break
No-Break systems
•Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) / Uninsterrupted power supply systems (UPS)
•Συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας / Energy saving systems
•Τροφοδοτικά / Power suppliers
•Φίλτρα αρμονικών / Harmonic filters

6.Αντισταθμιστές βύθισης τάσης
Voltage termination equalizers

7.Αντιστάθμισης άεργης ισχύος
Reactive load compensation
•Πυκνωτές / Capacitors
•Συγκροτήματα διόρθωσης συντελεστή ισχύος / Power factor correction systems

8. Αποθήκευση ενέργειας / Energy storage
•Συσσωρευτές / Batteries
•Συσσωρευτές βιομηχανικοί
Industrial batteries
•Φορτιστές συσσωρευτών / Battery chargers