ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ - ΜΕΣΗΣ -ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ /

LOW - MEDIUM - HIGH VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATION MATERIALS


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

1. Διακόπτες - Ασφάλειες / Breakers - Fuses
•Αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες
Anti electroshock switches
•Ασφάλειες (τήξης, αυτόματες)
Fuses (melting, automatic)
•Ασφαλειοδιακόπτες
Fuse and switch disconnectors
•Ασφαλειοκιβώτια / Fuse boxes
•Διακόπτες διαρροής
Residual current circuit breakers
•Διακόπτες έκκεντρου / Cam switches
•Διακόπτες θερμοστατικοί
Thermostatic switches
•Διακόπτες προγραμματιζόμενοι
Programmable switches
•Διακόπτες φορτίου / Circuit breakers
•Χρονοδιακόπτες / Timers

2.Διακόπτες φωτισμού - Ρευματοδότες - Ρευματολήπτες / 
Switches - Sockets - Plugs

•Διακόπτες στεγανοί (χωνευτοί, επίτοιχοι
Water proof switches (flush, wall mounted)
•Διακόπτες φωτισμού Ε.Η.Ε. (χωνευτοί, επίτοιχοι) / Light switches (flush, wall mounted)
•Μπουτόν / Buttons
•Πολύπριζα - Προεκτάσεις
Multiplugs - extensions
•Ρευματοδότες - Ρευματολήπτες βιομηχανικοί / Industrial sockets - plugs
•Ρευματοδότες - Ρευματολήπτες Ε.Η.Ε.
Sockets - plugs

3.Πίνακες - Ερμάρια - Κουτιά
Enclosures - panels - boards - boxes
•Eρμάρια ηλεκτρικών πινάκων (μεταλλικά)
Metal enclosures
•Ερμάρια ηλεκτρικών πινάκων (πλαστικά)
Plastic enclosures
•Κιβώτια μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (αλουμινίου - πλαστικά - χυτοσιδήρου)
Boxes for energy meters (aluminium - plastic - cast - iron)
•Κλιματιστικά πινάκων
Distribution board cooling systems
•Κουτιά - Κιβώτια διακλάδωσης
Connection boxes
•Πίνακες Ανελκυστήρων
Elevator control panels
•Πίνακες βιομηχανικοί Υ.Τ.
H.V. industrial boards
•Πίνακες βιομηχανικοί Χ.Τ. & M.T.
Low / Medium voltage industrial boards
•Πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (επίτοιχοι, χωνευτοί)
Distribution board (flush, wall mounted)
•Πίνακες ειδικοί / Special boards
•Πίνακες φωτοσήμανσης / Panels for signs

4. Διευθέτηση Αγωγών / Cable ducting
•Ηλεκτρολογικοί σωλήνες / Pipes
•Ηλεκτρολογικών σωλήνων παρελκόμενα
Accessories
•Κανάλια βιομηχανικών πινάκων
Trunks for industrial panels
•Κανάλια διανομής / Distribution ducts
•Συστήματα διαχείρισης καλωδίων
Cable management systems
•Σχάρες διέλευσης καλωδίων
Griding plates
•Σωλήνες ελαστικοί / Rubber pipes
•Σωλήνες χαλύβδινοι / Steel pipes

5. Μονωτικά υλικά / Insulation materials

•Μονωτήρες / Insulators
•Μονωτικά υλικά / Insulating materials
•Μονωτικά υλικά περιελίξεων
Insulating materials for winging
•Μούφες διακλάδωσης
Sealed cross - connection boxes

6. Μικροϋλικά - Αναλώσιμα

Small components - Consumables
•Ακροδέκτες / Cable terminals
•Δεματικά καλωδίων / Cable ties
•Εξαρτήματα αγωγών Υ.Τ.
H.V. cable accessories
•Εξαρτήματα γραμμών μεταφοράς Χ.Τ. & Μ.Τ.
Low - Medium voltage transmission line accessories
•Θερμοσυστελλόμενοι - Ψυχροσυστελλόμενοι σωλήνες / Heat shrinking - Cold shrinking pipes
•Στυπειοθλίπτες / Cable glands
•Συνδετήρες (κλέμενς) / Terminal blocks
•Υλικά βελτίωσης αντίστασης γείωσης
Earthing improvement materials
•Υλικά κολλήσεων / Soldering materials
•Υλικά σήμανσης / Marking materials

7.Γειώσεις - Αντικεραυνική προστασία

Earthing - lightning protection
•Αλεξικέραυνα / Lighting rods
•Ηλεκτρόδια & διατάξεις γείωσης
Electrodes & earthing devices
•Υλικά αντικεραυνικής προστασίας
Lighting protection materials
•Υλικά θεμελειακής γείωσης
Foundation earthing materials

8.Αντιεκρηκτικό υλικό Χ.Τ & Μ.Τ. / Low - Μedium voltage anti-explosive materials


9.Αντιστάσεις - Παθητικά στοιχεία

Resistors - passive elements

10.Αποζεύκτες / Isolators


11.Αυτοματισμοί κλιμακοστασίου

Automation components for boiller rooms etc.

12.Βιομηχανικοί ανεμιστήρες & αντλίες
Industrial fans and pumps

13.Ηλεκτροκίνητες αντλίες / Electric pumps

14.Ηλεκτρομαγνήτες / Electromagnets

15.Ηλεκτρονόμοι (ρελέ) / Contactors - relays


16.Πηνία / Colls


17.Συστήματα αυτονομία κεντρικής θέρμανσης / Central heating systems


18.Υλικά δομημένης καλωδίωσης - Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης

Materials for structured cabling - Installations of structured cabling

19.Υλικά Ε.Ι.Β. - Εγκαταστάσεις Ε.Ι.Β.

E.I.B. materials - E.I.B. installations

20. Υλικά ράγας πίνακα / DIN rall devices