Πιο δυναμικές και στοχευμένες οι συμμετοχές στην 3η διεθνή έκθεση «Elec.Tec 2020»


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Με την ποιότητα των συμμετοχών να είναι πιο δυναμική και στοχευμένη από ποτέ και έχοντας ως στόχο να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως το κορυφαίο γεγονός του κλάδου, η 3η διε­θνής έκ­θε­ση “Elec.tec”, ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επαγγελματίες από τον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, του φωτισμού και των συστημάτων ασφαλείας.

Για τέσ­σε­ρις ημέ­ρες, από τις 21 έως τις 24 Φε­βρουα­ρί­ου 2020, στο εκ­θε­σια­κό κέ­ντρο MEC στην Παιανία, η 3ηElec.tec” έρχεται για να «φωτίσει» κάθε πτυχή του κλάδου, με την υποστήριξη των ση­μα­ντι­κό­τε­ρων επι­χει­ρη­μα­τι­κών, επαγ­γελ­μα­τι­κών και επι­στη­μο­νι­κών φο­ρέων του χώ­ρου.Η οργανωτική ομάδα της «Τεχνοεκδοτική / T-Press», με τεχνογνωσία τριών δεκαετιών, προετοιμάζει μία διοργάνωση με νέα αισθητική και υψηλά στάνταρ, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο, καθώς η έως τώρα συμμετοχή των εκθετών, προμηνύει ότι η επόμενη έκθεση θα είναι πιο ουσιαστική και επίκαιρη και με ακόμα πιο αναβαθμισμένο συνεδριακό περιεχόμενο.

Είναι ενδεικτικό ότι πέντε μήνες πριν την 3ηElec.tec”, έχουν ήδη οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους σημαντικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν ακόμη περισσότερους τομείς και ένα ευρύ φάσμα  καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών που έρχονται από το... μέλλον του κλάδου. Παράλληλα, ο τελικός τους αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση του 2018.

Οι εκθέτες

Στο ραντεβού του Φε­βρουα­ρί­ου αναμένεται να δώ­σουν το «πα­ρών» εκατοντάδες εκθέτες και σύνεδροι καθώς και χιλιάδες επισκέπτες. Κα­τα­σκευα­στές, αντι­πρό­σω­ποι και ει­σα­γω­γείς ηλε­κτρο­λο­γι­κού, τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κού και ηλε­κτρο­νι­κού υλι­κού, φωτισμού, συ­στη­μά­των αυ­το­μα­τι­σμού, συστημάτων ασφα­λεί­ας και ελέγ­χου, λο­γι­σμι­κού και ερ­γα­λεί­ων, κα­θώς και επι­χει­ρή­σεις πα­ρα­γω­γής, δια­νο­μής και δια­χεί­ρι­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας θα παρουσιάσουν ό,τι πιο καινοτόμο διαθέτει η αγορά. Για ει­δι­κές κα­τη­γο­ρί­ες επι­σκε­πτών, όπως εί­ναι οι αρ­χι­τέ­κτο­νες, με­λε­τη­τές, σχε­δια­στές φω­τι­σμού και δια­κο­σμη­τές θα φι­λο­ξε­νη­θούν οι πιο σύγ­χρο­νες προ­τά­σεις αρ­χι­τε­κτο­νι­κού, επαγ­γελ­μα­τι­κού, δια­κο­σμη­τι­κού αλ­λά και οι­κια­κού φω­τι­σμού.

Πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις

Η προετοιμασία του 3ουElec.tecForum” έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο να καθιερωθεί ως ένα σταθερό και έγκυρο σημείο αναφοράς του συγκεκριμένου κλάδου όπου θα προβάλλει το έργο, την έρευνα και τις επιχειρηματικές προσπάθειές του.

Το συνεδριακό πρόγραμμα θα καλύψει, μεταξύ άλλων, πεδία εν­δια­φέ­ρο­ντος όπως:

  • Νέ­ες τε­χνο­λο­γί­ες για «έξυ­πνα σπί­τια».
  • Αρ­χι­τε­κτο­νι­κός φω­τι­σμός εσω­τε­ρι­κών και εξω­τε­ρι­κών χώρων.
  • Νέ­ες μέθο­δοι και δια­δι­κα­σί­ες πα­ρα­γω­γής ενέρ­γειας.
  • Εκ­παί­δευ­ση και κα­τάρ­τι­ση των επαγ­γελ­μα­τιών του κλάδου.
  • Παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων.

 
Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να πραγματοποιηθεί για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της έκθεσης τριήμερη εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ).

 ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
«Ηλεκτρολόγος»«Εργοταξιακά Θέματα»«Μετάδοση Ισχύος»«Logistics & Management»,«Car & Truck»«Θερμοϋδραυλικός»«Ecotec» 

  • Η έκθεση, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, θα προβληθεί με διαφημίσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήμιση πανελλαδικά και με διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσκλήσεων, αφισών κ.ά.